دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ نوامبر, 2012

دريغا ويرانگي بي حاصلي که…

دوست عزيزم سعيد شنبه زاده مي گويد: اين موسيقي با هر ريتمي که باشد، تند يا کند، غمگين است، درونش غم دارد.

بيست ترانه ماندگار را من و تو پخش مي‌کند. بيست ترانه‌اي که مردم برگزيده‌اند. همه رنگ غم دارند. همه گوشه‌ي چشمت را به اشک مي‌نشانند.

اين غم در تار و پود ماست، در ذره ذره وجود ما. نشانگر گذشته و حال ما. تاريخ ماست. نشانگر ناکامي‌هاي بزرگ ملتي است که بارها و بارها اميدش را برباد ديده است.

دريغا…

Advertisements