دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ مارس, 2011

ويرانم من

حیرانم من. حيران اين شهرم. حيران اين سرزمين. حيران تاريخش که مي‌گردد و مي‌گردد. تکرار مي‌شود و تکرار مي‌کند.

حیرانم من. حیران آدم‌ها که می‌آيند و مي‌روند. حيران نام‌ها که بر جاي مي‌نهند حيران اثرهايشان، حيران ادامه و ادامه‌شان.

آوارم من، ويران پاکترين فرزندان آفتاب و باد. ويران شکوه و بزرگي و بي نيازيشان.

 

Advertisements