دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

محمد بهمن بيگي همراه با سواد آزادي و آزادگي را درون عشاير برد

 

 

در سفری که گلستان ۳۶ سال قبل به خطه‌ی فارس داشته به دعوت بهمن بیگی به تماشای کارهای او برای با سواد کردن کودکان عشایر می‌رود. در هر چادر که وارد می‌شوند؛ کودکان با صدای بلند نوشته‌ها را می‌خواندند و با فریاد درس را جواب می‌دادند. گلستان می‌نویسد: اول فکر کردم این نشانه‌ی بودن میان دشت و بیابان است…
گفتم: محمد بگو آنقدر بلند نخوانند. چرا فریاد؟

جواب نداد.

در چادرهای بعد این وضع تکرار شد.

باز گفتم: محمد چرا فریاد؟ اینها که چند قدم بیشتر از آموزگارشان دور نایستاده‌اند.

بازجواب نداد. و این حالت و وضع باز تکرار می‌شد. در ده بیست چادر … دیگر چیزی نگفتم.

درراه بازگشت به شیراز گفتم: دکتر گلو داری؟

خندید. گفتم: نگذار گلویشان پاره می‌شود.

گفت: نمی‌شه. بهتره این جور.عادت می‌کنن.

گفتم: عادت بدی است داد زدن.

گفت: آی خوبه! نمی‌فهمی؟ عادت می‌کنن دیگر سرشان را بائین نمی‌اندازن. دست به سینه جواب بدن، فردا که خان برگشت.

گفتم: خان کجا دیگه برگرده؟

گفت: گاسم که برگرده. دنیا را کجا دیدی؟ گاسم که برگرده. تا برگرده بچه‌ها عادت می‌کنن به داد زدن …

 

بهمن بيگي را در خانه يکي از دوستان در جشن تولدي ديدم بي‌اختيار و با همان يکبار ديدن شيفته چنين مرد بزرگي شدم آن موقع تازه دوران ليسانس را شروع کرده بودم. بعدها به خاطر همان شيفتگي بيشتر در گذشته‌اش و افکارش کنجکاوي کردم و نديدم کسي را که او را از نزديک بشناسد و در موقع صحبت درباره او بتواند احترام و بزرگي بهمن بيگي را پنهان کند. از جاذبه اين مرد همين بگويم که در دوران انقلاب شاگردانش با برنو بر در خانه‌اش کشيک مي‌دادند مبادا گزندي به اين بزرگ مرد برسد. متون زير را درباره بهمن بيگي از منابع مختلفي آوردم

كوچ نشينى شيوه اى از زندگى در سازش با اقليم هاى كم باران و نيمه خشك است و تاريخ ايران به تعبيرى تاريخ اقوام كوچ نشين است.
بهمن بيگى مى نويسد: «در گوشه و كنار ايل، ملاهاى ابجدخوان و سياق دانى يافت مى شدند كه به معدودى از كدخدا زادگان و اولاد ثروتمندان قرائت قرآن و حساب سياق ياد مى دادند.» سوادآموزى سنتى، زندگى سنتى ايل نشينان را تهديد نمى كرد. فرزندان باسواد و بى سواد ايل در كنار هم پاسدار سنت هاى ايل و شيوه زندگى كوچ نشينى بودند.
ايجاد مدارس سيار
خان زاده هاى تحصيلكرده قشقايى دنبال كارهاى بزرگى مثل استاندارى و وكالت و وزارت رفتند. اما «جوجه اردك زشت» عشاير راهى غيرمتعارف برگزيد. دنبال مكتب دارى و درس دادن به بچه چوپان ها رفت. سال ها گذشت تا اين جوجه اردك زشت به قويى زيبا و اسطوره عشاير فارس و بويراحمد تبديل شد. در سال ۱۳۲۴ كتاب عرف و عادت در عشاير فارس را منتشر كرد. اين كتاب در همان سال ها به زبان فرانسه ترجمه شد. در سال ۱۳۲۶ دكتر سيدعلى شايگان در كابينه دوم قوام براى مدت كوتاهى وزير فرهنگ شد. «به ديدارش شتافتم. پيشنهادهايم را پسنديد و دستور داد به شيراز بروم و با مديركل فرهنگ گفت وگو كنم.» پيشنهاد بهمن بيگى ساده و روشن بود. پنجاه آموزگار در اختيار من بگذاريد.
وسايل اقامت، حركت و زندگى آموزگاران را شخصاً با كمك ياران و دوستان ايلى فراهم مى كنم. مدرسه ايل بايد مثل خود ايل متحرك باشد. پاسخ مديركل ديوانسالار فارس صريح بود: «ايجاد مدارس سيار خواب و خيال است. ابتدا بايد ايل ساكن شود.» دولتى ها فاقد قوه تخيل و ابتكار بودند. سرانجام بهمن بيگى خسته و رنجور از چك و چانه هاى بيهوده تصميم گرفت به جاى دولت به دامن ملت پناه آورد. به سراغ سران طوايف و دوستان و خويشاوندانش رفت و از آنها قول گرفت كه حقوق معلم، غذاى معلم و وسيله حمل و نقل مدرسه را فراهم كنند. معلمان خود را از ميان جوانان نيمه بى سواد عشاير و برخى روستانشينان انتخاب كرد و مدارس سيار عشايرى را راه انداخت. معلمان كم ادعاى اين مدارس خوش درخشيدند. شمار دبستان ها به هشتاد رسيد.
اما تدارك وسايل مدارس، چادر، كتاب، قلم و دفتر كار دشوارى بود. «دست من به سوى موسسه هاى گوناگون دراز بود ولى كمك ها ناچيز بود. از شركت باعظمت نفت فقط چهار چادر مستعمل دريافت كردم.» سرانجام هيات عمليات اقتصادى آمريكا در ايران كه به اصل چهار معروف بود به داد مدارس عشايرى رسيد. «در آن زمان اين هيات به كشورهايى مانند ايران، يونان و تركيه در زمينه هاى فرهنگى و بهداشتى كمك مى كرد و در اغلب استان ها و شهرها شعباتى داشت. ارتباط با اين دستگاه در آن زمان مذموم و ممنوع نبود. زمان نهضت ملى بود.» دشوارى ها بى پايان بود.
مردم از پرداخت حقوق معلمان خسته شدند و اعتراض مى كردند كه چرا فقط مردم عشاير حقوق معلمان خود را بايد بپردازند. از طرفى اين دستگاه آموزش و پرورش خصوصى رسميت نداشت. مردم براى بچه هايشان كارنامه و تصديق مى خواستند. اصل چهار ترومن هم بساط خود را برچيد و رفت و اداره فرهنگ شيراز هم به وعده خود براى كارآموزى و تعليم معلمان عشايرى پشت پا زد. بهمن بيگى تنها و بى كس مانده بود و اميدهاى خود را از دست رفته مى ديد.
جوانان شهرى در ميان ايل
اين بار هم بخت يار او بود. مديركل فرهنگ فارس رفت و مديركل جديد كريم فاطمى شيفته كار بهمن بيگى شد. به نظر او همه كارها درست بود، جز اينكه معلمان تصديق و ديپلم نداشتند و دوره دانشسراى تربيت معلم نديده بودند. چهل نفر از ديپلمه هاى دانشسرا ديده را در اختيار بهمن بيگى گذاشتند. عشاير با ساز و دهل از معلمان جديد استقبال كردند. اما شش ماه بعد معلوم شد كه جوانان شهرى به درد آموزش بچه هاى ايل نمى خورند. «معلم شهرى مارمولك را مار و عنكبوت را رطيل مى پنداشت و از زوزه شغال مى ترسيد. كار يكى دو نفر از آنها به نيمه ديوانگى كشيد.» بهمن بيگى به اين نتيجه رسيد كه راه درست همان بود كه پيش از اين پيموده بود.
«انتخاب دقيق جوانان ايلى، بدون توجه به مدرك و اسناد متداول، تربيت فشرده و استخدام رسمى آنها.» انديشه تشكيل موسسه اى خاص در سيستم دولتى كه از عهده اين كار برآيد در ذهن او شكل گرفت. اما ديو بوروكراسى متمركز راه را بر او و بر مديركل فرهنگ دوست فارس بسته بود. روانه پايتخت شد و چند روز بعد دست از پا درازتر برگشت. باز هم بخت به يارى او آمد. بهمن بيگى استاد شكار لحظه ها و فرصت ها بود. كنگره بزرگى از دست اندركاران فرهنگى كشور در شيراز برگزار شد. همه كله گنده هاى فرهنگى در اين كنگره حضور داشتند.
او روسا و كارشناسان فرهنگى را به ميان ايل برد. پيشرفت حيرت انگيز بچه هاى دبستان، اشك به چشم مديران فرهنگى آورد. «دكتر عباس اكرامى يكى از استادان مجرب تعليم و تربيت به صداى بلند مى گريست.» اراده بهمن بيگى و هوش و استعداد سرشار دختران و پسران ايل سرانجام بوروكراسى كور و كر را به تسليم واداشت. دو ماه از اين كنگره طرح تاسيس دانشسراى عشايرى در شوراى عالى فرهنگ به تصويب رسيد و در گوشه يك اتاق پر از كارمند، دايره كوچكى به نام «دايره آموزش عشاير فارس» تشكيل شد. اين دايره پس از مدت كوتاهى به اداره و سپس به اداره كل آموزش عشاير كشور تبديل شد و محمد بهمن بيگى كه اينك روياهاى خود را بيش از هميشه دست يافتنى مى ديد در راس اين تشكيلات قرار گرفت.
چوپان زادگان دانشمند
بهمن بيگى در جزوه اى تحت عنوان «تاريخچه مختصرى از فعاليت هاى اداره كل آموزش عشايرى در سال ۱۳۵۴» مى نويسد: «دانشسراى عشايرى در سال ۱۳۳۶ داير گرديد و ماموريت يافت كه هر سال حدود ۶۰ نفر از نوجوانان قبايل را با امتحان ورودى و با توجه به جمعيت و احتياج هر قبيله برگزيند و در مدت ۱۲ ماه براى آموزگارى مدارس عشايرى تربيت كند. اينك ۱۸ سال از عمر اين موسسه فرهنگى مى گذرد و ۳۸۳۴ نفر معلم در اين دانشسرا تربيت شده است. در سال تحصيلى جارى نيز هزار نفر از دختران و پسران عشاير مختلف كشور در اين دانشسرا به تحصيل اشتغال دارند و در اول مهر ماه ۵۵ براى تدريس خواهران و برادران ايلى خود به طوايف مختلف اعزام خواهند شد.» فرزندان عشاير بعد از پايان تحصيلات ابتدايى چه سرنوشتى پيدا مى كردند.
عطش آنها براى ادامه تحصيل در دبيرستان به دليل فقر گسترده عشاير سيراب نمى شد. خانواده هاى اندكى كه توانايى مالى داشتند، بچه ها را براى ادامه تحصيل به شهرها و مراكز بخش ها مى فرستادند، اما دانش آموزان بى بضاعت بااستعداد عشاير از ادامه تحصيل محروم مى ماندند. بهمن بيگى به فكر تاسيس دبيرستان شبانه روزى ويژه عشاير افتاد. باز هم موانع ادارى راه را بر خلاقيت بهمن بيگى بست. سرانجام او گزارشى از وضعيت اين دانش آموزان تهيه كرد و به دربار فرستاد. شاه دستور تاسيس دبيرستان شبانه روزى عشاير در شيراز را صادر كرد.
بهمن بيگى مى نويسد: «در اجراى اين دستور در سال ۱۳۴۶ دبيرستان شبانه روزى عشايرى با ۴۰ دانش آموز ايلى كه از ميان فارغ التحصيلان مدارس عشايرى انتخاب شدند، آغاز به كار كرد. هر سال تعداد جديدى به جمع دانش آموزان اين دبيرستان افزوده شد. با اجراى نظام جديد آموزش و پرورش دوره راهنمايى تحصيلى نيز در اين شبانه روزى داير شد و هم اكنون [سال ۵۴] ۹۱۶ نفر دانش آموز مستعد و كم بضاعت عشيره اى در دوره راهنمايى تحصيلى و دبيرستان عشايرى به تحصيلات خود ادامه مى دهند. هفت مدرسه راهنمايى نيز در مراكز ايلات اسكان شده دشمن زيارى، جاويد ممسنى، عمله قشقايى و عرب داير شده است كه در آنها ۴۴۲ نفر از فارغ التحصيلان دوره ابتدايى مشغول تحصيل اند.» دانش آموزان دبيرستان عشايرى فارس خوش درخشيدند. بيش از ۹۰ درصد فارغ التحصيلان اين دبيرستان در كنكور دانشگاه ها با تكيه بر استعداد خود پذيرفته مى شدند.
امروز شيوه زندگى ايلى و سنت هاى آن به صورت خاطرات نوستالژيك در ضمير شاگردان بهمن بيگى به حيات خود ادامه مى دهد. اما آنها به زندگى در شهر خو گرفته اند و ديگر امكان بازگشت به آن شيوه زندگى را ندارند. يادگار آن دوره باشكوه نام هاى نامتعارف خانوادگى و گويشى است كه نسل جديدى كه در شهر به دنيا آمده است، به سختى پذيراى آن است. اما اين همه چيزى از ارزش كار بهمن بيگى نمى كاهد، روشنفكرى عمل گرا و متعهد كه راهى متفاوت با هم نسلان خود پيموده. كارنامه او يعنى تربيت حدود ده هزار معلم عشايرى و باسواد كردن ۵۰۰ هزار نفر از فرزندان محروم عشاير از كارنامه هر روشنفكرى پربارتر است.
بعد از انقلاب براى مدتى بهمن بيگى مورد بى مهرى قرار گرفت و آموزش و پرورش از تجربه، خلاقيت و انرژى بى پايان او محروم ماند. براى درك بينش بهمن بيگى اين نوشته را با ذكر خاطره اى از زبان او به پايان مى برم. «حدود ۴۰ سال پيش [ ۱۳۴۴] با نويسنده پرجوش و آزاده جناب جلال آل احمد ديدارهايى داشتم. در منزل يكى از دوستان مشتركمان آقاى دكتر توكلى بوديم. خانم سيمين دانشور هم حضور داشتند. جلال به من گفت فلانى! من تعريف كارهاى تو را از خيلى ها شنيده ام. فعلاً با ۵۰ درصد كارهايت موافقم و نسبت به ۵۰ درصد ديگر مشكوكم.
عرض كردم چه بايد بكنم تا از شك بيرون آييد. گفت بايد دست مرا بگيرى و با هم يك گشت و گذارى به ايل داشته باشيم و كارهايت را با چشم ببينم. گفتم استدعا مى كنم كه در همين شك بمانيد و هيچ گاه از آن بيرون نياييد! اگر من دست شما را بگيرم و به ايل ببرم و محتملاً بعدها طى نوشته اى توصيفى از من بفرماييد، كارم تعطيل خواهد شد! ترجيح مى دهم به جاى شما يكى از مديران سازمان برنامه و يا يكى از ژنرال هاى چندستاره را به ايل ببرم و كارم را نشان دهم تا پيشرفتى حاصل شود و بتوانم امكاناتى بگيرم. خنديد و قبول كرد. شما نمى دانيد من چه مصيبتى داشتم. چگونه مى توانستم با همسفرى آقاى جلال آل احمد و پرهيز از معاشرت با كسانى كه جلال از آنها بدش مى آمد، موفق باشم؟ فكر مى كنيد، ۵۰۰ هزار نفر باسواد كردن، كار آ سانى بود؟ از اين كارها جداً به عنوان افتخار ياد مى كنم نه ننگ.»

Advertisements

124 دیدگاه»

  عمو اروند wrote @

مطلب بسیار ارزنده‌ئی انتخاب کرده‌ئی، متشکر! از این آزاده مردان کشور ما بسیار داشته است.
نوشته‌ات در بلاگ نیوز لینک شد.

  deraak wrote @

مرسي عمو

  Sara Raha wrote @

محظوظ شدم. تشکر از این پست.

  Arezouman wrote @

با سپاس

درود بر اراده و همت اين بزرگمرد قشقائي باد. زنده باشي بهمن بيگي عزيز

  هومان wrote @

سلام
افتخار ما به این مردان پاک بی ادعاست
وقتی نام بهمن بیگی را میشنوم به یاد ایل خود میافتم من در شهر تحصیل کردهام اما معلمان من تقریبا همانانی بودند که بهمن بیگی به زیر چادر های ابتدایی برد و اموزش داد
معلمان ابتدایی ما خودشان پنجم ابتدایبی داشتند
و ما را تا پنجم رساندند. و به دست معلمانی سپردند که یک مرحله بالاتر تا متوسطه رفته بودند
وقتی در دبیرستان درس میخواندیم تعدادی از معلمان ابتدایی ما هم در حال تحصیل بالاتر بودند
الان بسیا ی از معلمان نسل پرورش یافته بهمن بیگی در حین معلمی در دانشگاهها به مدارک تحصیلی بالاتر حتی دکتری دست یافتهاند
این سرمایه ایست که منعتش به تمام ملت رسیدهاست
رشد و اگاهی مردم مرهمن تلاش اینچنین مردان بزرگ است
اما متاسفانه در جامعه ما هیچگاه به عنوان ماندگار تقدیر نشده است کسی تمام عشایر ایران ودر حقیقت فرهنگ ایران تاثیر بسیار عظیم گذاشته است
ارش جان از شما هم متشکرم که مطلب رو تهیه کردید
هومان

  امین اسماعیلی wrote @

دانش آموز ده 50 مدارس عشایری استان کردستان هستم اکنون مدیر شبانه روزی کاش می شد یک بار دیگر روشهای تدریس و آموزش این مرد بزرگ و فرزانه را احیا کرد . امروز با خواندن این مطالب بی اختیار گریستم . آموزگاران ساده و توانی آن روزهای کودکی خود را که سراسر جنب و جوش بودیم به یاد آوردم عزیزانی چون اله یار قنبری محمدی رستمی و … کاش می توانستم سراغی از آنان بگیرم

  علي wrote @

دوست عزيز سلام
مطلب بهمن‌بيگي جالب بود. خوشحالم كه در اين را قدم برداشته‌اي.
پيشنهاد مي‌دهم عكس كوه دراك را در وبلاگت قرار بده. مطمئنا جذابيت بيشتري خواهد داشت.
موفق باشي

  sheeva wrote @

مرسی واقعا عالی بود ….

  رامین هوشمند wrote @

دانشجوی مهندسی عمران عشایرفارس ازایل قشقایی بسیار عالی بود نوشته شما وقتی که داشتم نوشته شما رامی خوندم انقدر جالب بود که در حین خوندن گریه ام گرفت من عاشق اقایی بهمن بیگی وسیاه چادرهای عشایر هستم اگر امکان دارد عکس های بیشتری دراین دو مورد بیاورید با تشکر

  محمد قره بیگلو wrote @

با سلام. محمد قره بیگلو هستم دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی تبریز.به این بزرگ مرد تاریخ افتخار می کنم من عاشق محمد خان هستم.مردی که عشق و ایثار را از او آموختم.خوشحالم وعمیقا افتخار می کنم که در مکتب این مرد بزرگ شده ام. سال های ابتدایی را در چادر های سفید ایل درس خواندم بعد هم در در مدرسه راهنمایی و دبیرستان عشایری درس خواندم که بنیانگذارش همین مرد بوده.همیشه عشق من به این مرد منو بر اون می داشت که هر از گاهی به دیدارش بشتابم .کتابها درباره ی بهمن بیگی می توان نوشت.بیش از این در حوصله ی این مختصر نمی گنجد.

  maziar wrote @

از گرد آورنده مطلب فوق كه يك مرد بزرگ را به كاربران معرفي نموده كملا تشكر را دارم.

  احمد نجاتی ارخلو wrote @

با سلام و خسته نباشید به زبان شیرین ترکی بهتون میگم الرینگ اقرماسون.
یورولمیانگ.

  کامران حیدری دره شوری wrote @

من یک مستند از بهمن بیگی ساخته ام که مراحل تولید وتحقیق آن دو سال طول کشید و در این پروسه هیچوقت حس نکردم بهمن بیگی با نیت سیاستمدارانه مدارس عشایری را راه اندازی کرده باشد .در |خرین روز تصویر برداری دل به دریا زدم و همه سوالات سیاسی را از او کردم و جوابهایی داد که هیچوقت در دوره تحقیقات میدانی به |نها بر خورد نکرده بودم .امیدوارم یک روز بتونم پلانهایی رو که خودم به خاطر شرایط قشقاییها در فیلم خود سانسوری کردم دوباره استفاده کنم.

  علمدار بابائي wrote @

همين چند شب، توفيق تماس تلفني با ايشان راداشتم و هنوز پيگير كار جوانان عشايري است و مي خواستند من كه در عسلويه در شركت نفت مشغولم براي فارغ التحصيلان جوياي كار ، كاري بيابم. هنوز ذوق، شوق ، عشق ، علاقه و بزرگمنشي در طنين صدايشان هويداست. درود بر اين مرد بزرگ و خالق مدارس انسان سازي و درود بر تمام دانش آموختگان مكتب بهمن بيگي . بهمن بيگي اينك از يك نام و شهرت واژه اي بمراتب فراتر و پر معنا تر است، واژه اي است به ماندگاري تاريخ گذشته و آينده ايل و عشاير ايران.ممنون از شما بخاطر فراهم اوردن اين مو قعيت.

  حميد مرداني wrote @

من وقتي اين مطلب را خواندم خيلي برام جالب بود و از گرد آورنده اين مطلب كمال تشكر را دارم و ميگوييم خسته نباشي و اميد وارم كه افرادي اين چنين نشانه سربلندي ايل باشد

  لطف الله موصلی wrote @

سلام
لطف الله موصلی هستم کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی.
از اینکه خداوند چنین مرد بزرگی را به ایل قشقایی هدیه داد واقعا از خداوند سپاسگزارم. کاش جوانان امروزی ایل قشقایی می توانستند ادامه دهنده راه استاد بزرگ محمد بهمن بیگی باشند.به امید آن روز…….

  حرف گفتني بسيار است « دراک wrote @

[…] اگر قره قاج نبود بهمن بيگي هم تمام شد. آخرين فصلش، آخرين پاراگرافي داردکه بايد با […]

  مجتبي نوروزي wrote @

هم شما و هم بهمن بيگي را دوست دارم

  باوی wrote @

من مردی از ایل باشت باوی هستم، آوازه این شیر مرد جنوب را بارها و بارها از بزرگان ایل شنیده ام، و به بزرگانی چون بهمن بیگی افتخار می کنم. امید است راه خطیر بهمن بیگی ها در ترقی بیش از پیش ایل و عشایر پر رهرو باد …

  elnaz wrote @

سلام
افخمی هستم دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیرازازطایفه دره شوری ایل قشقایی
ممنون ومتشکر از مطلب جالبتون

  رامین زندی wrote @

ممنونم از اینکه در مورد بزرگ مرد قشقایی جناب آقای بهمن بیگی نوشته اید هر چه از او گفته شود شرح قطره ای از دریای وجود اوست قشقایی داشته هایش را مدیون این عزیز است گر چه متولد بعد از انقلابم و مستقیما از کلاسهای درس او بهره نبرده ام ولی عاشق اویم و بوسه بر دستانش می زنم

  آرزو عابدینی راد wrote @

عالی بود . آقای بهمن بیگی از ارزنده ترین نویسندگان ما هستند که بنده بعنوان دانشجوی جغرافیای روستایی و عشایری به ایشان می بالم .
ممنون و متشکر

  مهدی منیری نژاد wrote @

درود درودبرانسانهایی که هدفشان خدمت به بشریت وطبیعت است برایشان دین رنگ نژاد مکان فرقی ندارد من دانشجوی دانشگاه ماز ند ران هستم درزیر یکی ازان سیاه چادرهای که دوست ندارم زندگی بشریت به مانند ان ماند به دنیا امده ام ودرزیر ان سفید چادر های که نشانی از صلح دوستی برابری برادری ازادی است درس عشق ورزیدن رااموخته ام درود من بینوا به ابر مرد عشایر در خدمت به مردم بهمن بیگی از شما هم ممنونم

  محمد ناصر ریحانی wrote @

سلام من دانشجوی مهندسی اب دانشگاه شیراز هستم.
این موقعیتم را مدیون استاد بزرگ محمد بهمن بیگی می دونم و از همینجا دستشون و می بوسم.

  اشکان wrote @

ایران من چرا این گونه اند مردمان تو چه فراموشکار وناسپاسند چه زود ازیاد میبرند مردانی را که زندگی شان را برای خدمت ورشد و بالندگی انها صرف کردند. بهمن بیگی من تورا فراموش نخواهم کرد سعی ام را براین مبنا قرار خواهم داد تاپای در رد پای تو گذارم و ایلم و سرزمینم ومردم ناسپاس سرزمینم را سرافرازتر گردانم.عمر و یادت جاوید…

  الهام wrote @

خیلی دوستت دارم آقای بهمن بیگی

  امیر wrote @

چه بسیارند بویراحمدی هایی که اورا دوست می دارند . هنوز خاطرات خوش بسیاری از بزرگان ما مربوط به ایشان است.

  ناشناس wrote @

با درود فراوان با تشکر از گرد اوری مطالب

من بروین هستم از اینگلیس افتخار مطالعه کتابهای ا یشان را داشته ام کار این بزرگ مرد را در زمره پیغبران برای عشایر میدانم خدمت ایشان وهمسر مهربانشان ارادت خاص دارم.

  nima wrote @

با سلام به دوست عزیز
کهمره ایهای زیادی مدیون بزرگ مردی مثل آقای بهمن بیگی هستن !

  خالد wrote @

با سلام و تشکر از مطلب بسیار زیبا و ارزنده شما
دانشجوی دکتری اقتصاد هستم.
به رسم ادب یکی از کتاب های دکتر بهمن بیگی را برای عمویم (که در کتابخانه شخصی اش نداشت) در روز معلم تقدیمش کردم. ایشان دبیر بازنشسته فلسفه و منطق در شهرستان بوکان( کردستان) و از معلمان دانشسرایی در مکتب این استاد عالیقدر(13552) می باشند که همیشه از رشادتهای این بزرگمرد برای ما تعریف کرده است.از اهدایی من بسیار خوشحال شد
درود بر تفکر سبز و عاشقانه این استاد بزرگمرد و فرزانه در عرصه علم و آموزش.
پاینده باشید.

  خالد wrote @

دانشجوی دکتری اقتصاد هستم.
به رسم ادب یکی از کتاب های دکتر بهمن بیگی را برای عمویم (که در کتابخانه شخصی اش نداشت) در روز معلم تقدیمش کردم. ایشان دبیر بازنشسته فلسفه و منطق در شهرستان بوکان( کردستان) و از معلمان دانشسرایی در مکتب این استاد عالیقدر(1352) می باشند که همیشه از رشادتهای این بزرگمرد برای ما تعریف کرده است.از اهدایی من بسیار خوشحال شد
درود بر تفکر سبز و عاشقانه این استاد بزرگمرد و فرزانه در عرصه علم و آموزش.
پاینده باشید.

  حسن wrote @

سلام دوستان
متاسفانه پس از انقلاب به دلیل پاره ای از مسائل آنچنان بایسته وشایسته به شخصیت بهمن بیگی پرداخته نشده است و هنوز این بت شکن بیسوادی در بین عموم مردم ناشناخته است قطعا شیوه آموزشی بهمن بیگی و نحوه شکل دهی آموزش تعلیمات عشایری نه تنها برای جامعه عشایر که برای کلیه مردم ایران اسلامی جذاب خواهد بود شاید اگر تفکر بهمن بیگی پس از انقلاب نیز بر حوزه آموزشی کشور حکمفرما بود چه بسا که اکنون شاهد پیشرفت های شگفت انگیز علمی در جهان بودیم و مشکلات عدیده آموزشی ما را از هدف اصلی آموزش دور نمی کرد.در پایان از تمام دوستان و علاقه مندان بهمن بیگی تقاضا دارم که در جهت شناساندن هر چه بهتر بهمن بیگی دست در دست هم دهیم و قدمی کوچک در حد ساختن وبلاگی برای او بر آییم(متاسفانه سایت استاد بهمن بیگی در حد شان شخصیت او نیست و مدتهاست غیر فعالست)
از علاقه مندان به خصوص دانشجویان عزیز دعوت می شود تا نظرات وپیشنهادات خود را از طریق ایمیل hasanpsk@gmail.com مطرح فرمایند.
با تشکر

  معلم راهنما wrote @

از وب شما خیلی خوشم آمد از مطالب آن استفاده کردم موفق باشید

  احسان ظهیری wrote @

احسان دانشجوی برق قدرت هستم از مطالب جالبتون ممنونم .
همیشه شاد الانگ الم های الم

  سید محسن حسینی راد wrote @

دمت گرم کاکا ای ول بخیا خیلی خوشحال وابیوم

  صادق wrote @

سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان وبلوچستانم حتی مردم اینجا هم بهمن بیگی رو می شناسند .البته نسل های قدیمی :واقعا مایه افتخار مااستان فارسی ها وشما قشقایی هاست .

  هاشم wrote @

با سلام
من يك دانشجو هستم والان در حال درس خواندن ميباشم و چيزي از آن زمان به ياد ندارم اما پدرم يكي از معلماني است كه در زمان آقاي بهمن بيگي معلم شد وهميشه از اين استاد عزيز تيريف ميكند

  رضا wrote @

من بهمن بیگی را ندیدم اما دوست دارم راه او را ادامه دهم

  رضا wrote @

من بهمن بیگی را ندیدم اما دوست دارم راه او را ادامه دهم

  رستم موصلی wrote @

سلام من دانشجوی کارشناسی کامپیوتر ارسنجان هستم جامعه ایران

عزیزمان و همچنین جامعه عشایر غیور به داشتن بزرگ مردی مثل دکتر بهمن بیگی باید افتخار کند 0

از شهر بالاده شهرستان کازرون

  مهرداد حیدری wrote @

من خودم عشایر هستم و به مرد بزرگی چون محمد بهمن بیگی که بنیانگذار علم و دانش در میان عشایر ایرا ن به ویژه فارس می باشد و چنین مردی در بین عشایر زاده نمی شود و زاده نخواهد شد و اکنون با سوادی خودم و همه عشایر فارس را مدیون فداکاریهای این مرد بزرگ می دانم و امیدوارم که در حالکی استاد بهمن بیگی دوران کهولت را می گذرد به خوبی و خوشی سپری نماید . معلم من حیدر دبیری از معلمان تربیت شده بهمن بیگی در دوران دبستانم بوده است و برای ایشان هم از خداوند آرزوی موفقیت و سربلندی دارم که به راه زندگی و درست زیستن را یاد داد. مهرداد حیدری از مرودشت

  رامین لاهوتی wrote @

سلام به تمام ایل تباران قشقایی ودرود بر این بزرگ مردتاریخ استاد بهمن بیگی.ازمطالب جالبتان متشکرم.قربان سیزه

  حامد دوستی wrote @

سلام خدمت کلیه ی قشقایی های عزیز .بهمن بیگی مردی نیست که به این سادگی ها ازیاد مردم برود.خدمتی که او به عشایر سراسر ایران کرده تا همیشه قابل ستودن وافتخاری برای ماست.

  حمید نصیری wrote @

سلام به ان پدر مهربان
اگر امروز سرمان بالاست به خاطر ایثارگریهای این پدر گرانبهاست بیایید این خانواده بزرگ را حفظ کنیم وهر سال همدیگر را ملاقات کنیم (با ایجاد یک تعاونی وسرمایه گذاری مشترک یک باغ راه ندازی وپایگاهی برای دیدن هم)ا

  م. قرقانی wrote @

دنیا فقط مدیر کل افسانه ای

  محسن امیدوار wrote @

استاد بهمن بیگی از سرمایه های بزرگ ایل قشقایی ومتعلق به تمام ایرانیان است.من افتخار میکنم قشقایی ام.

  زینب بهمن بیگی wrote @

من از طایفه ی بهمن بیگی هستم و افتخار میکنم که این سعادت بزرگ نصیبم شده و امیدوارم آقای بهمن بیگی ما رو تنها نزارن .

  mojtaba wrote @

سلام
از اينکه کسي پيدا شده در مورد اقاي بهمن بيگي اطلاعاتي جمع کرده و در اختيار ديگران قرار مي دهد خوشحالم
با تشکر

  رجبعلی افشاری فرد wrote @

من دانشجوی فناوری اطلاعات هستم و ساکن اصفهان
باور کنید فقط انسان وارسته ای همانند آقای بهمن بیگی میتوانست درآن سالها که خان و خوانین بر عشایر حکومت میکردند دست به چنین کاری بزند .
کاری که باعث میشد طبقات موجود در آن زمان فرو بریزد و اینچنین است که همه از وی به نیکی یاد میکنند .
کاش کمی بیشتر قدر این گوهر گرانبها را می دانستیم .

  ناشناس wrote @

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده انست که نامش به نکویی نبرند
سلام بر اندیشه های والای بهمن بیگی . بویراحمد

  زهرا wrote @

در جواب کسانی که مدعی هستند که محمد بهمن بیگی یکی از خدمتگذاران ایل قشقایی است و می گویند بیشتر خدمت را به مردم ایلمان کرده باید گفت وی نتنها خدمتی نکرده بلکه هدف خدمت را با قبای خیانت عوض کرد چون او تنها مهره ای برا نابودی زبان ترکی قشقایی ، هنر و فرهنگ و ارزش های ماندگار ایلمان یعنی دلاوری بزرگانی چون خاندان سترگ قشقایی صولت الدوله و فرزندان بنام ایشان است که در راه وطن وسرافرازی ایل از هرچه داشتند گذشتند حتی جانشان را نیز فدای آزادی و شرافت زنان و مردان زجز کشیده قشقایی که در برابر نامردی های خاندان نگون بخت پهلوی ایستاده بودند، کردند وصولت الدوله جنت طرازدرحقیقت پا این شعار نژاد پرستانه پان فارسیسم پهلویان که بسیاری ارزشهای ملی و میهنی سرزمینمان را نابود کرد ، مبارزه کردند آری باید برخی به این بهمن بیگی باریکلا بگویند که مخالف زبان حقیقت که زبان قشقایی است هستند.

  طیب wrote @

با سلام
بی شک جناب محمد بهمن بیگی والامقامی است که هیچ کدام از دولیت مردان جمهوری اسلامی خدمتی همانند ایشان را نه انجام داده و نه خواهند داد . و تنها به این دلیل که خدمات بشر دوستانه ایشان به قبل از انقلاب بر می گردد سعی در نادیده گرفتن ان را دارند
اما این نکته را به همه مردم عشایر فرهنگ دوست ایران زمین یاد اور می شوم که بر ماست که بهمن بیگی گونه بار دیگر عشایر را سرافراز کنیم
طیب پارسایی
کارشناسی ارشد اموزش و پرورش بین الملل
ئانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی 4/8/88

  یحیی ایزدمنش wrote @

سلام . ممنون از متن زیبا و جذابتون در توصیف بهمن بیگی تشکر می کنم. من خودم از دانش اموزان دبیرستان عشایری شهید دکتر بهشتی شیرازم (یا خدمونی تر دبیرستان چهل نفری). الان در دانشگاه تهذان فوق شیمی میخونم. واقعا در زندگیم مدیون این مرد هستم و از خداوند بزرگ می خواهم تا اجر این مرد بزرگ را بدهد، چون از دست من که کاری نمی آید، جز تلاش در راه علم.

  مینا wrote @

سلام.مهبودی هستم از کوهمره جروق وبلاگتون خیلی جالب بود.من آقای بهمن بیگی رو خیلی دوستشون دارم .

  مجید شش بلوکی دانشجوی نفت wrote @

هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

  ص-ط wrote @

از دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی
عشایر مدیون شما استاد نابغه ی ایل پر افتخارقشقایی است .
ان شاءالله که ما بتوانیم با کسب موفقیت در راه علم پاسخگوی زحمات این بزرگوار باشیم و دینی را که بر گردنمان دارند ادا کنیم.

  سعیدوحجت wrote @

ما دانشجوی مهندسی عمران بناب هستیم و ازمطالب شما که برای تحقیقمان استفاده کردیم تشکر می کنیم.سعید از مرودشت فارس وحجت از طایفه موصولو فیروزاباد.

  پارسا wrote @

سلام هرجا كه آزاد مردي هست درودبر روح آن درودبر روح محمد بهمن بيگي به اندازه تمام معلمان مديران وهمهِ كساني كه در زمان مديريت ايشان كارمندوباسواد شدند 0جرقه ي ايجاد شده توسط بهمن بيگي در آموزش پروش آن قدر قوي بود كه تانسل حاضر وچند نسل بعد را دربرگرفته ومي گيرد0 ايشان به جامع روستايي وعشايري آموخت كه چگونه حقانيت خود راثابت كنند0روستايي وعشاير را برروي نقشه ايران ترسيم كرد0فقر را كاهش وزمينه ي پيشرفت رافراهم كرد به راستي وي را بايد پدر فرهنگ معاصر ايران دانست0فردي كه دربرابر موسسه هاي خيريه بياندازه باعث كار خير شده است 0(اقدام شما ونوشته ي شما بسيار عالي وپند آموز مي باشد)

  مصطفي wrote @

سلام اگر بهمن بيگي اين حركت را در ايران شروع نمي كرد افراد بسياري چوپان باقي مي ماندند از جمله(ايال غلوم-چاووش-دادو-و000)تا ابد نام اين بزرگ مرد همچون كورش-داريوش بزرگ درتاريخ باقي خواهد ماند

  مهسا wrote @

سلام و خسته نباشید به مرد مردان خته فارس هنوز صدای طبیعت زنده کننده استان فارس از میان برگ برگ بخارای من ایل گوشم را نوازش میکند .ما جوانان فارس دلمان برای دلتنگی های شما تنگ میشود .

  مهسا wrote @

خاطرمان سرشاراز یادتان دلمان دلتنگ دیدارتان ….. به امید سلامتی روز افزون شما

  kimia wrote @

man etefaghi matlabe shoma ro khoondamo eftekhar mikonam ke ghashghayi hastam

  الهام محمدی wrote @

با سلام
از جناب بهمن بیگی کمال تشکر و قدردانی دارم.
هرگز نمی رد دلی که زنده شد به عشق . . .

  فرود قربانی شعار wrote @

با یاد خدای سبحان
درود بر آقای محمد بهمن بیگی استاد بزرگ عشایر ایران
آدمهای بزرگ در مورد اندیشه هایشان صحبت می کنند آقای بهمن بیگی از آن دسته انسانهای بزرگی است که با عمل اندیشه هایش را نشان داد.جامعه عشایری ایران تا ابد مدیون لطف و محبت های این مرد بزرگ خواهد بود . نامت بلند روحت جاویدان

  کرمی wrote @

از دانش اموزان دبیرستان شهید بهشتی هستم فوق می خونم در دانشگاه هرمزگان. بهمن بیگی در کتاب هایش نوشته که مرد گریه نمی کند ولی دیشب من فیلم بزرگداشت ایشان را که می دیدم از گریه استاد گریه ام گرفت. با یاد بهمن بیگی بغض گلویم را می فشارد.

  ناشناس wrote @

سلام من دانشجويي رشته معماري هستم ايشان افنخار ايل هستند

  صمد wrote @

گر چه عشایر نبوده واز نزدیک زیارتش نکردهام اما افتخار می کنم که ایران من چنین بزرگانی دارد

  ناشناس wrote @

بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران،فاتح قلوب قشقایی ها ندا دهنده سواد و زندگی ،مرد عرصه پیکار و مقاومت ، تاج افتخار یک یک دانشجویان و دانش آموزان ،مدال طلایی خرد ورزان،ایینه علم وادب

  pourya wrote @

salam khayle amozande bod

  رامین لاهوتی wrote @

چادر در دل صحرا خبراز عشق دارد قشقائی و شیدایی یک لطف دگردارد
قشقایی واستادبهمن بیگی افتخارمن و ایل من است.

  علي نقي غفاري wrote @

همينكه دراين سايت يادي ازيكي ازبزرگان علم وادب ايران نموده ايد جاي تشكر وقدرداني دارد.وحقيرنيزدر كسوت يكي ازشاگردان ايشان بطور خلاصه عرض مينمايم بهمنبيگي در طول خدمت عاشقي بيقرار وسرگردان بود

  نسیم wrote @

این مرد بزرگ را یکی از خوشبخت ترین مردان عالم می دانم. او به معنای واقعی زندگی کرده است . آرزو ذاشتم تنها یک روز از زندگانیم مانند او بود. تا این اندازه ثمر بخش. او بزرگ است و تا ابد بزرگ خواهد بود. تا به این جا زحمات زیادی کشیده و از این به بعد اگر بخواهیم کاری کرده باشیم باید یادش را زنده نگاه داریم.

  محمدرضا wrote @

واقعا بهمن بيگي مديري توانمند،انساني دلسوز وداراي سطح فكري بالا بود.با اين حالي كه ايشان ترك زبان هستندامادرميان لرهاي ممسني وكهگيلويه وبوير احمد ازاحترام خاصي برخورداراست.خدمات ايشان درتاريخ ماندگارخواهدبود.

  شهربانو صالحی wrote @

سلام
این باعث افتخار من است که در راه اندازی سایتhttp://www.bahmanbeigi.ir/info.aspx این بزرگ مرد تاریخ همکاری میکنم بدین منظور، دست یاری به سوی
همه دوستداران و شاگردان ایشان و همچنین بزرگان ارجمندی که می توانند در پربار کردن این رسانه
فرهنگی ، ما را همراهی کنند دراز می کنیم. باشد که به یاری خداوند بدین وسیله بتوانیم ، گوشه ای
اززحمات و خدمات بزرگ و ارزشمند این معلّم فرزانه را به تصویر و تقریر بکشیم.

  شهربانو صالحی wrote @

بسیار جذاب و خواندنی بود در باره این بزرگ مرد می توانید سایت http://www.bahmanbeigi.ir/info.aspx دیدن نمایید و پیشنههاد خودتون را بدهید با تشکر

  ع. اکبری wrote @

از اقدام به جای شما سپاسگزارم.
استاد بهمن بیگی همواره می فرمودند » اگر از خدمت تقدیر شود خدمتکار زیاد خواهد شد». حیف که فدر ایشان دانسته نشد.
سایت خاصی به نام ایشان در حال راه اندازی است که خوب است دوستان و علاقمندان به http://WWW.bahmanbeigi.ir مراجعه و در کیفیت آن کمک نمایند. پیغام های ارزشمند شما می تواند چنین سایت هایی را پر بار نماید.

  ماندانا wrote @

واقعا تاثیر گزار بود. من دانشجوی خارج از کشور هستم و متاسفانه تا کنون با این شخصیب ارزشمند آشنا نبودم. از کارشان بسیار خوشم آمد و با مطلب شما کلی گریه کردم . خیلی مشتاق به خواندن کتاب های ایشان شدم بخصوص کتاب بخارای من ایل من. ولی متاسفانه هرچی جستجو می کنم نمی توانم توی اینترنت پیدا کنم. شما می تونید به من کمک کنید. متشکرم.

  حامد wrote @

واقعاباید قدرچنین انسانهای شریف و فهمیده رادانست که چنین غیرتمند درراه وطن خدمت کرده اند و میکنند .

  sia wrote @

سلام دوستان گرامی
همانطور که شاید اطلاغ داشته باشید ایشان به رحمت ایزدی پیوست و رخت از این جهان بر بست .روحش شاد و یادش گرامی باد به پاس خدمات بیکران به عشایر

  sia wrote @

اطلاع

  ناشناس wrote @

تو در افسانه ها جاوید خواهی ماند، زمان این جاری بی رحم هرگز قله نام بلندت را نیارد شست، از این پس راویان قصه های پهلوانی این تاریخ های زنده هر قوم نقالان ترا در قصه های نسلهای بعد میگویند، افسوس…
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

تو در افسانه ها جاوید خواهی ماند، زمان این جاری بیرحم هرگز قله نام بلندت را نیارد شست، از این پس راویان قصه های پهلوانی این تاریخهای زنده هر قوم، نقالان تو را در قصه های خود برای نسلهای بعد میگویند، افسوس…….
روحش شاد، راهش پر رهرو

  واقعه سخت جانکاه بود « دراک wrote @

[…] محمد […]

  محمدیار رحیمی wrote @

وفات جناب بهمن بیگی را به تمام دوستداران او تسلیت عرض می کنم و امیدوارم بتوانیم همچنان نام او را پرآوازه نگهداریم و زحمت هایی که او برای بالیدن نهال علم آموزی در ایل قشقایی متحمل شدند را ارج نهیم و در پاسبانی آن نهال که اینک به درختی تنومند تبدیل شده است کوتاهی نکنیم.

  حسین اسدی کرم wrote @

با سلام
اولین باری که با این بزرگمرد آشنا شدم ، هنگام تد ریس ادبیات سال سوم در درس «بوی جوی مولیان » از کتاب بخارای من ایل من بود . باورتان نمی شود همان قدر از خواندن این درس لذت بردم که از خواندن شعر رودکی . و چه قدر دلم می خواست ایشان را از نزدیک ملاقات کنم ، اما تا امروز که خبر عروجشان را شنیدم ، هیچ اطلاعی از ایشان نداشتم . مرگ او ملت ایران و بخصوص عشایر را داغدار کردو او مصداق این دو بیت است که:
کاروان شهیــد رفت از پیـــش وان ما رفته گیر و می اندیش
از شمار دو چشم یک تن کم از شمار خـــرد هــزاران بیش
چه گمنام و مظلوم رفت . روحش شادو یادش گرامی

  هوشنگ تدریسی جوان wrote @

سلام بر قشقایی و دوستدار قشقایی
استاد بهمن بیگی افتخار ایل قشقایی بود.
روحش شاد.

  بیژن شیبانی wrote @

ای کوه های پر برف/ ای قله های مه آلود/ بر ایل ما چه گذشت؟ … ای سوار اسب کهر/ به کجا می روی/ یارت ماند/ دلدارت ماند/ قوچ و شکارت ماند/ بوس و کنارت ماند/ به کجا می روی؟ » از بخارای من ایل من/ محمد بهمن بیگی

  حمید عطایی wrote @

روحش شاد، راهش پر رهرو

  لیلا (معلم) wrote @

امروز توی مدرسه ی ما به مناسبت روز معلم جشن گرفته بودند اونجا بود که شنیدم این بزرگ مرد عرصه ی انسانیت دار فانی را وداع گفتند بیش از آنچه به تصور در آید غم زده شدم برای این چنین انسانی هزاران سال عمر کم است …افسوس …روحش شاد..

  ممد بلندو wrote @

الله سنی ساقلاسون گنه د بو ایشلردن گر
سیرم بلنگی

  حسين wrote @

من الان دانشجوي كارشناسي ارشداقتصاد قشقايي هستم درتهران مشغول بكارهستم ايل من همگي مديون بزرگ مرد انديشه وازاده هستيم كاري پايه گذاري نموده تمام شدني نيست خدا وند قرين رحمت كند

  صمد wrote @

روحش شاد ویادش تا ابد جاویدان باد

  سید محمود موسوی نژاد wrote @

ایشان مرد بزرگی بود ودرتاریخ آموزش وپرورش این کشور سهم بسزایی دارد

  محمد رحيم كريمي wrote @

سلام از دانش آموختگان دبيرستان عشايري واز مريدان بهمن بيگي بوده،هستم وخواهم ماند در شركت ملي نفت ايران(اهواز) مشغولم وارادات خود را باتماس هاي مستمر بامرادم وتقديم رساله كارشناسي ارشدم با كسب اجازه از وي ابراز داشتم .با دلي آكنده از آه غم در سوك شمع سوزان وهميشه فروزان ايل نشسته ام .روحش شاد راهش پررهرو

سلام بر عزیز قشقاییلار افتخار ادیرام که الم اده قشقاییدور …..
امیدوارام که عزیز خدا بهمن بیگی روحنه شاد اده .وتمام قشقاییلارا درگذشت بو معلم بزرگ تسلیت دیرام.و امیدوارام بیر ادام بهمن بیگیلین قشقاییا بلونا

  لاجوردی. کاظم زاده.کریمی wrote @

قشقایی شدن اسان است . قشقایی ماندن سخت است.

سلام بر همه عزیزانی که در غم این استاد بزرگ و معلم دلسوز به سوگ نشسته اند درگذشت این پدر دلسوز را به همه عشایر خصوصا قشقایی های عزیز وخانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم .بزرگمردی که از همه همه چیز خود به خاطر عشایر گذشت وباتمام وجود خود گفت((بخارای من ایل من)) اگر میخواهیم روح آن بزرگواررا شاد کرده باشیم فقط کافی است به توصیه آن مرحوم که می گفت(( تنها راز موفقیت شما درلابه لای الفبا نهفته است )) جامه عمل بپوشانیم
بهمن بیگی نامی است که در قلب تاریخ جاودانه خواهد ماند
روحش شاد!

  maryam wrote @

salam,mandaneshjuye daneshgah shiraz hastam.azinke chenin mardebozorgi azpishemun raft kheili motaesefam,ruheshun hamishe dar aramesh… man mikham darmored ishun ye lectur bedam,age betunin komakam konid,khoshalmisham

  ahmad wrote @

درگذشت این بزرگمرد در آستانه روز معلم شاید نشانی دیگر از صداقت در عمل ایشان است.خداوند ایشان را رحمت فرماید.

  خسرو قشقایی wrote @

خانم زهرا درست عرض کرده بودند. بهمن بگی عامل اصل ۴ ترومن بود. هدف نه آموزش بچه های ایل بلکه از بین بردن فرهنگ ضد دولتی و سلحشوری افراد ایل بود. این خانهایی که بهمنبگی از آنان نام میاورد همانانی هستند که همقطاران مصدق و دشمنان شاه و شیخ بودند. آری ماموریت بهمن بگی از بین بردن این فرهنگ و عشق آنان به سران آزایخواهشان بود.

  يزدان شناس wrote @

ناله ي (طول چپ)از قرقاچ تابخارا پيچيد، مردان متعصب وزنان نجيب ايل رابگوييد،اسبها را(كتل) كنند كه نوراجاق عشاير خاموش شد….روح بهمن بيگي شاد…نامش جاودان….باد.

  پناهنده wrote @

ناجی ایلمان استاد فرهنگ وادبمان اسطوره زمانمان محمد بهمن بیگی نامشان جاودانه روحش
شاد ویادش گرامی

  naser wrote @

مرادي قرقاني هستم
افتخارم اين اسي كه در مكتب اين مرد درس خوانده ام
تخته سياه تفنگ من گچ سفيد فشنگ من
اين چيزيست كه بهمن بيگي به من ياد داد

  رحيمي wrote @

سلام من میخواستم بگم که استاد بزرگ بهمن بیگی افتخارات زیادی را برای این مرز و بوم داشتند پس چقدر خوب میشد که در صدا وسیمای جمهوری اسلامی نیز پیام تسلیتی داده میشد اما…….حیف

  عظیم قاهری از دشت مغان wrote @

برفت از انجمن شمع شب افروز ـ محمد خان بهمن بیگی امروز

امیر کشور روح و روانم ـ بود هجران او جانکاه و جانسوز

در هجران بزرگ پرچمدار سواد آموزی عشایر ایران با دنیایی از تالم و اندوه

به عزا می نشینیم

من عظیم قاهری دانش آموزدبستان عشایری پاراقشلاق استادبهمن بیگی

آقا بفرمایید

یاد باد آن روزگاران یاد باد

  عظیم قاهری از دشت مغان wrote @

برفت از انجمن شمع شب افروز ـ محمد خان بهمن بیگی امروز

امیر کشور روح و روانم ـ محمد خان بهمن بیگی امروز

با دنیایی از غم و اندوه در هجران بزرگ پرچمدار سواد آموزی

عشایر ایران، استاد محمد بهمن بیگی به عزا می نشینیم

من عظیم قاهری دانش آموز دبستان عشایری پاراقشلاق

استاد بهمن بیگی آقا بفرمایید

یاد باد آن روزگاران یاد باد

  sasan wrote @

با سلام
بعنوان یک قشقایی متاسفم که اطلاعیه مراسم سخنرانی سید حسن نصرا.. را تلوزیون ایران چند بار اعلام میکند ولی خبر مرگ محمد بهمن بیگی را اعلام نمینماید
بعنوان اعتراض به این حرکت به نوبه خودم از این پس در انتخابات شرکت نمی کنم

  احمد امیری wrote @

با تشکر از خانم افسانه و انتخاب شعر بجاشون شعر دیگری هم از آقای مصدق هست که چند سال پیش سروده و بسیار زیباست چون مناسبت داره من تکه اولش را می نویسم

«تولد من»
من در سیاه چادر زاده شدم
در غربت یک شامِ شهریور
بی حضورِ قابله بر بالین مادرم!
با های و هوی پدر
و گاه غرش میجر*
برای راندن آل* از کنار بستر زائو!

  افسانه سکاهی wrote @

شعر شاعر جنوبی آقای محمد مصدق به بهمن بیگی بزرگ

«بهون مهر»
بهون مهر مرا به سالهای دور می برد
به سالهای خاطره
به آنزمان که با های و هوی شهر
بیگانه بودم و ناآشنا

به روزگار کوچ
ـ که سادگی و صداقت
امتیازِ مثبت دشت بود

به شوق ایل در بهار
ییلاقِ دوستی
ـ قشلاق مهر
سوگند پایدار.

رفاقت اسب،
گذشتِ سوار…

صدای کبک و نعره پازن
حماسه مردان ایل
غرش برنو
ناله ده تیر
و قصه مادربزرگ از روزگارِ جن!
چه فاصله افتاد بین ما

ایل، ای سبزترین واژه سفر
چراغِ کوچ تو روشن
و عمر تو جاوید تا خدا….

  ناشناس wrote @

حضور ووداع شادروان بهمن بيگي در اين دنيادر يک کلام مصداق اين شعر ماندگار سعدي است :
سعديا مرد نکو نام نميرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوئي نبرند

  ترلان wrote @

بعضی زخم ها را هیچ مرهمی تسکین نیست، چشم را در غم عروج مرد همیشه تاریخ استاد بهمن بیگی یارای باریدن نیست. بهشت جاویدان گوارای وجودش روحش آرام و شاد باد

  مجمدصاددق زارع خفري wrote @

درگذشت احياگر عشاير پدر معلمين عشاير وخدمتگذار صديق محرومين كه حقيقتا جانكاه است به تمامي عشاير قدر شناس وخانواده محترم آن مرحوم تسليت وتعذيت عرض مي نماييم واز خداوند متعال عاجزانه خواهانيم كه ما وهمه آموزگاران عشايري را در پيمودن راه اين بزرگ مرد توفيق عنايت فرمايد.روحشان شاد وراهشان پر رهرو باد.

  عبادالله فرهمندیان wrote @

درگذشت استاد بزرگوار و اسطوره ی توانمند و فداکار،بنیانگذار آموزش عشایری در ایران جناب آقای محمد بهمن بیگی را به ملت ایران تسلیت می گوییم.
«علیرضا فرهمندیان-آموزگار بازنشسته»

سروده ای در وصف مدیرکل افسانه ای،محمد بهمن بیگی

ستاره ای که رخشاندی نهـانان گدی سردار الدن، کل جهــانان

خداوند بیــر یــردن ادیـــدی رحم گدی دانش گدی علــم وفهــم

گدی مدیــــــر کل ، ولـی نعمت ادسین خداوند انی صد رحمت

گدی محمدخان قشقائی سرسی تعلیمات عشایری بناقویان جاررسی

«مرتضی فرهمندیان-آموزگار بازنشسته»

  ایوب عابدی wrote @

جهخان باید بداندکه اگر بخواهد مانند بهمن بیگی متولد شود
عالمی از نو باید ساخت واز نو ادمی!
روحش شاد!
از ااقدام جالبتون ممنون!

  علیرضا wrote @

با سلام: استاد نمرده است او جان به کالبد ایل دمید هر بچه باسواد ایل یک بهمن بیگی است راستی چه زیبا گفته شاعر جنوب آقای «مصدق»

ایل، ای سبزترین واژه سفر
چراغِ کوچِ تو روشن
و عمرِ تو جاوید تا خدا…

و شعر «تولدش»

من در سیاه چادر زاده شدم
که من را به ایل و کتابهای بهمن بیگی برد به «بخارای من ایل من»

  مصدق wrote @

بابا اینقدر محمد بهمن بگی را خان خطاب نکنید. اویک عمری سعی کرد که این کلمه را از فرهنگ قشقایی پاک کند. نوشته بالا را بخوانید خود گواهی است. مسئولیت او نه با سواد کردن ایل بلکه فارس کردن ایل بود که قشقایی به عنوان یک نیروی سیاسی و اقتصادی نتواند اینقدر در برابر دولت مرکزی قد علم کند.
دولت مرکزی مورد حمایت استعمار همیشه میخواست که خوانین قشقایی را که خوانینی وطنپرست بودند را از بین ببرد. بهمن بگی این خط را پیش میبرد. حالا در این میان تعدادی با سواد شدن به شهرها راه بردند. باشد ولی به ایل چی رسید؟ ایل بدبختتر شد و در نهایت سیاست تخته قاپوی دولت مرکزی پیروز شد.
آخر دلیل دارد که خسرو خان و ناصرخان مورد قضب شاه و خمینی بودند. آنان به مصدق و به ایران و ایرانی وفادار بودند.
و دلیل دارد که بهمن بگی مورد لطف اوامر ملوکانه بود. در کنار خاتمی جنایتکار عکس میگرفت و جانش را مدیون آخوند دستغیب بود.

  حسین قشلاقی رحیمی wrote @

با سلام
در گلستان علم و ادب ایران زمین گلهای خوش رنگ و بویی هستند که عطر دلاویزشان مشام جهانیان را نوازش داده و میدهد یکی از این نادره کاران در ایران زمین استاد نوسازی فرهنگی دهه های اخیر محمد بهمن بیگی بوده و هست .
تولدش بارقه امید بود و هجرتش ……
اندیشه های سبزش را می ستاییم

اطلاع رسانی حضرتعالی را تحسین گفته و استمرار کارتان از از ایزد منان مسئلت میدارم

  طيب wrote @

ما شبي دست براريم و دعايي بكنيم
تا غم هجران تو را چاره زه جايي بكنيم

بدين وسيله درگذشت آموزگار مهر ،مدير كل افسانه اي محمد بمن بيگي را به همه فرهنگ دوستان و به خصوص معلمان سرافراز تعليمات عشايري ، خانواده محترمشان و عشاير غيور قشقايي تسليت عرض مي نمايم .

«روحش شاد و يادش گرامي باد.»

  صبا wrote @

بويراحمد جنگي نكرد كه دران پيروز نشد بويراحمدانقدر دست بر ماشه وپادرركاب فشارد كه از يك دهستان يك استان آفريد.روحش شاد حميد مظفري از بويراحمد

  محمدرحيم كريمي wrote @

با سلام
افتخارم ايلي وقشقائي بودن است وبالاتر از آن درس خوانده وپرورش يافته مدارس ودبيرستان پرافتخار عشايري شيرازم كه به همت والاي شمع سوزان وچهره ماندگار ايل قشقائي جناب آقاي محمد بهمن بيگي پي ريزي گرديده است. به پاس ارج نهادن به خدمات ارزشمند ايشان با اجازه خود استاد پايان نامه كارشناسي ارشدم را تقديمشان نمودم خوشحالم كه تا آخرين لحظات عمر با بركتش مدام در تماس بودم .وبيست سال است كه در وزارت نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مشغول خدمتم………. روحش شاد راهش مستدام وپررهرو

  ابو الحسن بيگي wrote @

سلام بر بزرگ مرد ايل قشقايي
مهندس شركت نفت هستم.استاد بهمن بيگي را حتي يك بار هم نديدم ولي با خواندن مطالب فوق بي اختيار گريستم. تمام موفقيتهايم را حاصل تلاشهاي اين اسطوره در رابطه با آموزش عشاير ميدانم.

  محمدقاسم لاجوردی wrote @

وفات جانسوز فرشته نجات ایل قشقایی را به جامعه عشایر زادگان تسلیت عرض می نمایم .

  سيد حسين موسوي wrote @

خيلي عالي بيد كوروو

  قوم پرستي | دراک wrote @

[…] معلم بزرگ ایل می گفت «به نقشه ایران نگاه کن. خطی فرضی از شمال غرب ایران بکش تا جنوب شرق . بگیر زاگرس اصلا – از بالا ترک و کرد و لر تا بیا پایین برسي به بلوچ. پیوند دهنده همه اینها زبان فارسی است. زبان فارسی همه ما را به هم پیوند میدهد.» […]


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: